Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дослідження. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці .

Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, висновки, список кінці

використаних джерел не мають порядкового номеру. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні елементи курсової роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки.

Номер розділу ставлять після слова «розділ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Розділи послідовно в порядку розташування їх у роботі нумеруються однією цифрою, підрозділи в межах кожного розділу - двома з розділовими знаками(крапками) між ними, пункти - трьома.

Наприклад:

РОЗДІЛ 2

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

(розділ)

2.1. Становлення інституту виконавчої влади в теорії та практиці України

(перший підрозділ другого розділу)

2.1.1. Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади в Україні

(перший пункт першого підрозділу другого розділу)

2.1.2. Центральні органи виконавчої влади (другий пункт)

2.1.3. Місцеві органи виконавчої влади (третій пункт)

Додатковий матеріал : ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці можна подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, на наступній сторінці або у додатках.

Ілюстрації позначаються словом «Рис.» і нумеруються послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатку.

Назви ілюстрацій розміщуються після їх номерів. Назви таблиць – над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери.


8766196411738047.html
8766308694425363.html
    PR.RU™