Інвестиційний клімат та чинники його формування

В сучасних умовах обмеженість в інвестиційних ресурсах стримує процес формування ринкової економіки в Україні. Результативність інвестування залежить від заходів у напрямку покращення інвестиційного клімату з тим, щоб зробити його сприятливим для вкладення коштів в українську економіку.

Аналіз показників, що характеризують інвестиційну діяльність в Україні, свідчить про її величезне скорочення. У попередні роки у зв’язку з відсутністю чітко розробленої концепції і програми розвитку інвестиційної діяльності посилились негативні тенденції зміни структури капітальних вкладень по галузях економіки.

Зменшувались капіталовкладення в інвестиційні галузі (машинобудування, промисловість будівельних матеріалів, будівництво), що призвело до обмеження можливості швидкого відтворення основних виробничих фондів і оновлення виробничого потенціалу.

Збільшувалась частка капітальних вкладень, що були спрямовані на розвиток галузей з випуску проміжної продукції, тим самим надаючи економіці сировинного характеру.

У сучасних умовах обмеженість інвестиційних ресурсів стримує процес формування ринкової економіки в Україні. Результативність інвестування залежить від заходів, спрямованих на покращення інвестиційного клімату з тим, щоб зробити його сприятливим для вкладання коштів в українську

Інвестиційний клімат держави – це сукупність політичних, правових економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних інвесторів.

Сприятливий інвестиційний клімат має забезпечити захист інвестора від інвестиційних ризиків (непередбачених фінансових втрат капіталу та доходів). Сукупність інвестиційних ризиків всебічно характеризує інвестиційний клімат від несприятливого до сприятливого.

Враховуючи стан економічного потенціалу й обмежені внутрішні економічні можливості впродовж всього періоду трансформації економіки, українська держав намагається створити сприятливі ринкові умови для розвитку інвестиційної сфери. У макроекономічній політиці наголос робиться на створенні передумов зростання інвестицій – послаблення інфляції, забезпечення оптимальних відсотків за депозитами і вкладеннями, зниження відсоткових ставок за кредитами, скорочення заборгованості та зростання споживчого попиту населення.До чинників, що забезпечують подолання або зниження ризиків для інвесторів в Україні, належать:

1. рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку:

· стан та структура виробництва;

· рівень розвитку робочої сили;

· стан ринку інвестицій, інвестиційних товарів та ринку цінних паперів;

2. правове поле держави та політична воля влади:

· створення відповідної законодавчої і нормативної бази;

· досягнення стабільності національної грошової одиниці;

· валютне регулювання;

· забезпечення привабливості об’єктів інвестування;

3. стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників:

· рівень інвестиційної діяльності банків;

· рівень розвитку парабанківської системи;

· інвестиційна політика НБУ;

4. статус іноземного інвестора:

· режим іноземного інвестування;

· діяльність міжнародних фінансово-кредитних інститутів;

· наявність вільних економічних та офшорних зон;

5. інвестиційна активність населення:

· відносини власності в державі;

· стан ринку нерухомості;

· виконання державної програми приватизації.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ Рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку Стан та структура виробництва
Рівень розвитку робочої сили
Стан ринку інвестицій та інвестиційних товарів, фондового ринку
Політична воля влади та правове поле держави Створення відповідної законодавчої і нормативної бази
Досягнення стабільності національної грошової одиниці. Валютне регулювання
Забезпечення привабливості об’єктів інвестування
Стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників Інвестиційна діяльність банків, її рівень
Рівень розвитку та функціонування парабанківської системи
Інвестиційна політика національного банку
Статус іноземного інвестора Режим іноземного інвестування
Діяльність міжнародних фінансово-кредитних інституцій
Наявність вільних економічних та офшорних зон
Інвестиційна активність населення Відносини власності в державі
Стан ринку нерухомості
Виконання державної програми приватизації

Рис. 1.5. Чинники, що формують інвестиційний клімат держави


ТЕМА 2. СУБ`ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

До суб’єктів інвестиційної діяльності відповідно до Закону України (ст.5) віднесені інвестори та учасники. Залежно від функцій, які виконує суб’єкт господарювання в інвестиційному процесі, він може бути інвестором, учасником, або тим і іншим одночасно.

Інвестори –суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладання власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності.

Учасниками інвестиційної діяльностіможуть бути громадяни та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі доручення інвестора. Суб’єктами інвестиційної діяльності є держава через свої інститути, господарські товариства, банківські і небанківські фінансово-кредитні установи, а також функціональні учасники.


8766465607768151.html
8766515095999324.html
    PR.RU™