Особливості управління системою ризиків на підприємстві

Для ефективного аналізу і управління системою ризику інвестиційного проекту пропонується алгоритм ризик-менеджменту, зміст і завдання якого представлені на рисунку:

Рисунок – Алгоритм управління ризиком інвестиційного проекту

Алгоритм здійснення ризик-менеджменту складається з чотирьох етапів.

1. Оцінка ризиків, як правило, починається з якісного аналізу, метою якого є їхня ідентифікація. Здійснення такої оцінки стає можливим в ході вирішення наступних практичних завдань:

- виявлення всіх ризиків, властивих інвестиційному проекту;

- опис ризиків;

- класифікація й групування ризиків;

- аналіз вихідних припущень.

На жаль, переважна більшість вітчизняних розробників інвестиційних проектів зупиняються на цій початковій стадії, яка є підготовчою фазою повноцінного аналізу;

2. Другою, більш складною, фазою ризик-аналізу є кількісний аналіз, метою якого є обчислення ризику, що вимагає вирішення наступних завдань:

- формалізація невизначеності;

- розрахунок ризиків;

- оцінка ризиків.

3. На третьому етапі ризик-аналіз плавно трансформується з апріорних, теоретичних суджень, у практичну діяльність з управління ризиком. Це відбувається в момент закінчення проектування стратегії ризик-менеджменту, тобто на початку її реалізації. Цей етап завершується інжинірингом інвестиційних проектів;

4. Четвертий етап – контроль, який за своєю сутністю є початком реінжинирингу (перепроектування) інвестиційних проектів, завершує процес ризик-менеджменту і забезпечує йому циклічність.

Напрямки підвищення ефективності використання інвестиційних ресурсів підприємством

Стратегія підприємства щодо інтенсифікації залучення і використання інвестиційних ресурсів повинна ґрунтуватися на оцінці ймовірності, надійності інвестицій, і, передусім, на оцінці правильного вибору інноваційних рішень. Для того щоб забезпечити обґрунтований вибір інноваційних рішень, підприємства здійснюють конкурентну боротьбу за:

- найкращих науковців, фахівців, здатних науково обґрунтувати управлінські рішення;

- отримання ліцензії на діяльність;

- найкращий зразок нової техніки (технології);

- якнайшвидше впровадження нової техніки (технології);

- модифікацію застарілих і розробку нових технологій.

Виходячи з того, що основними факторами, які впливають на інвестиційні ресурси, є обсяги капіталовкладень, строки здійснення інвестиційних проектів, а також їх прогресивність та економічність, ефективними напрямками підвищення ефективності інвестиційної діяльності на підприємстві слід вважати:

1) здійснення ретельної експертизи інвестиційних проектів;

2) концентрацію зусиль підприємства на скороченні періоду впровадження і здійснення інвестиційного проекту;

3) запобігання масштабним проектам через їх низьку мобільність до інновацій;

4) залучення позик на короткий термін;

5) перевірку і наукове обґрунтування надійності проекту.


8767099080188566.html
8767140668692052.html
    PR.RU™