Тема: Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Фiзико-математичний факультет

Кафедра охорони праці та цивільної безпеки

­­­­­"___" " ____________" 2013 року

Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять з навчальної дисципліни

«Цивільний захист»

для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»

Укладач: ас. Алпатова О. М.,

доц. Малинівська Л. І.

Затверджено

на засіданні кафедри охорони праці та цивільної безпеки

від 14.06. 2013 р. протокол № 11

Житомир 2013


Лабораторна робота №1

Тема: Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.

Мета: Навчити студентів працювати з дозиметричними приладами та правильно інтерпретувати результати і показання приладів.

Професійна спрямованість: відомо, що заняття з ЦЗ в ЗОШ починаються з першого класу і ведуть їх класні керівники, тому у майбутніх учителів повинен бути професійний інтерес до вивчення теоретичних питань і набуття навичок з цієї теми. Це стосується фахівців іншого професійного спрямування.

Теоретичні питання:

1. Класифікація, призначення та принцип дії приладів радіаційної розвідки.

2. Методи реєстрації та характеристика іонізуючих випромінювань.

3. Одиниці виміру іонізуючих випромінювань та допустимі дози.

4. Вимірювачі: ДП–5А/Б,В/; дозиметри ДП-22В, ДП-24, ДП-64, ІД-1, ІД-11, ДП-70.

Практичне завдання:

1. Записати технічні характеристики та будову приладів радіаційної розвідки ДП-5А (Б); ДП-70, ІД-11 та ДП-3Б.

2. Записати будову та підготувати до роботи прилади дозиметричного контролю:

 дозиметри ДКП-50А (комплекти дозиметрів ДП-24 і ДП-22В);

 індивідуальні дозиметри ІД-1;

3. Записати методику визначення дози опромінення.

Хід роботи:

Матеріал та обладнання: таблиці, стенди, макети, схеми, прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю.

Запитання для самооцінки і самоконтролю:

1. Записати правила вимірювання радіоактивного забруднення?

2. Записати методи індикації іонізуючих випромінювань, які використовуються в роботі дозиметричних і радіометричних приладів.

Список рекомендованої літератури:

1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с.

2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с.

3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р.,-136с.

4. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.

5. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.

6 Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр учбової літератури, 2008.– 158 с.

7. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с.

8. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

9. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 2007.– 487 с.

9. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с.


Лабораторна робота № 2


8768384466220948.html
8768489515266902.html
    PR.RU™