Соціально-психологічні методи управління

Характеристика рівня соціальної політики на підприємстві, її мета і основні задачі. Заходи, що проводяться по покращанню умов праці і техніки безпеки.

Ступінь задоволеності своєї роботою у працівників готельного комплексу (ресторанного закладу). Зробити відповідні висновки щодо покращання соціально-психологічного клімату в організації.

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

Звіт з практики повинен відповідати програмі практики. Звіт оформлюється протягом періоду проходження практики.

Звіт виконується на папері формату А4 (210×297 мм).

Поля: ліворуч - 30 мм, праворуч - 10 мм, зверху - 15 мм, знизу - 20 мм.

При написанні звіту з використанням комп’ютерного набору використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль - 14 пт.

Текс пишеться на одній стороні аркуша.

Робота може бути виконана як рукописно, так і друкованим способом.

Обсяг роботи – 35-40 сторінок (без додатків).

До тексту звіту додаються відповідні додатки (посадові обов’язки, штатний розклад, графіки, таблиці, бланки документів тощо). Додатки оформлюються як продовження звіту на наступних сторінках. Кожен додаток починається з нової сторінки. У правому верхньому кутку розміщується слово «Додаток». Додатки нумеруються з посиланням на них в основному тексті звіту.

Складові звіту з практики:

1. Титульний лист

2. Щоденник проходження практики

3. Характеристика від керівника бази практики із його підписом, що затверджений печаткою

4. Основна частина

5. Список використаної літератури

6. Додатки (статистичні матеріали, фінансові звіти, схеми, нормативно-правові документи)

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в останні дні її проходження. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в індивідуальний навчальний план студента.


8768718832772858.html
8768784876072780.html
    PR.RU™