Основи складання за П(С)БО 20 та напрямки консолідації

Відповідно до П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність” даються визначення термінів, що необхідні для розуміння порядку складання і надання консолідованої фінансової звітності, а саме:

· внутрішньогрупові операції — операції між материнськими та дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи;

· внутрішньогрупове сальдо — сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій;

· нереалізовані прибутки і збитки від внутрішньогрупових операцій — прибутки і збитки, які виникають внаслідок внутрішньогрупових операцій (продажу товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг тощо), і ті, які включаються до балансової вартості активів підприємства.

Але цих визначень недостатньо, оскільки П(С)БО 20, що складене на підставі міжнародного стандарту бухгалтерського обліку (далі – МСБО) МСБО 27 ”Консолідована і окрема фінансова звітність ” не містить ще таких важливих термінів, необхідних для поняття консолідованої звітності, як:

· група — материнська компанія з усіма її дочірніми компаніями;

· дочірня компанія — компанія, яка перебуває під контролем материнської компанії;

· контроль — можливість визначати фінансово-господарську політику підприємства для одержання вигод від неї;

· частка меншості — частина чистих результатів діяльності і чистих активів дочірньої компанії, що припадає на частку, якою не володіє материнська компанія ні прямо, ні опосередковано через дочірні компанії;

· зведена фінансова звітність — звітність групи компаній, подана як фінансова звітність єдиної компанії.

Суть цих понять необхідна для правильного розуміння П(С)БО 20, бо саме вони закладені у його зміст. Крім того, міжнародним стандартом 27 передбачено, що материнська компанія сама може бути дочірньою компанією, яка перебуває у повній власності іншої компанії. У такому разі ця компанія не складає зведеної фінансової звітності, але тільки якщо власники частки меншості згідні з цим або якщо материнська компанія перебуває у повній власності іншої компанії. П. 4 П(С)БО 20 також визначено, що консолідовану фінансову звітність подає материнське підприємство, але вже п. 5 вноситься роз'яснення про те, що материнське підприємство, яке є дочірнім підприємством іншого підприємства, не подає консолідованої фінансової звітності при умові:а) якщо воно повністю належить іншому підприємству;

б) згоди власників частки меншості.

Таким чином, згідно з П(С)БО 20 повинні бути виконані обидві умови, вказані вище, щоб материнська компанія, яка перебуває у власності іншої компанії, не складала консолідованої фінансової звітності. Це не суперечить МСБО. До консолідованої фінансової звітності згідно з п.п. 6, 7 включаються показники фінансової звітності всіх дочірніх підприємств, за винятком таких випадків:

а) якщо контроль дочірнього підприємства тимчасовий, бо воно придбане й утримується тільки для наступного продажу протягом короткого періоду;

б) якщо дочірнє підприємство здійснює діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати засоби материнському підприємству. Активи таких дочірніх підприємств відображаються як фінансові інвестиції згідно з П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”.

Материнська компанія здійснює контроль в таких випадках:

· якщо вона має можливість керувати більш як половиною акцій, які мають голоси за договором з іншими інвесторами;

· якщо вона має повноваження визначати фінансову та господарську політику згідно зі статутом чи договором;

· якщо вона має можливість призначати чи звільняти більшість членів ради директорів чи іншого аналогічного органу або якщо вона має більшість голосів на засіданнях цього органу управління.

П(С)БО 20 встановлює, що фінансова звітність материнського підприємства та його дочірніх підприємств, яка використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, відображає показники за той же звітний період і на ту саму дату балансу. Консолідована фінансова звітність складається з фінансової звітності групи підприємств з використанням єдиної облікової політики для таких операцій та інших подій при подібних обставинах. Якщо неможливе застосування єдиної облікової політики, то про це повідомляється у примітках до фінансової звітності.

П. 19 П(С)БО 20 передбачена така процедура зведення фінансової звітності:

консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства. Склад і форми фінансової звітності визначені П(С)БО 1—5.

Параграф 15 МСБО 27 визначає, що зведена фінансова звітність материнської та дочірніх компаній складається шляхом упорядкованого додавання аналогічних статей активів, зобов'язань, капіталу, доходів і витрат, проте балансова вартість інвестицій материнської компанії у дочірню компанію і частина капіталу дочірньої компанії, яка належить материнській компанії, виключаються. Крім того, підлягають виключенню залишки за розрахунками в середині групи, операції в середині групи і нереалізований прибуток від таких операцій.

Такий принцип застосовувався при складанні зведеної звітності постійно, оскільки необхідно виключити подвійний рахунок і відобразити реальний баланс консолідованої компанії. Цей самий порядок передбачено п. 11 П(С)БО 20, тобто при складанні консолідованої фінансової звітності за національним обліковим стандартом можуть не наводитися статті (рядки) форм фінансової звітності, по яких у групи підприємств немає показників (крім випадків, якщо такі показники були у попередньому звітному році), і підлягають виключенню:

а) балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства у кожне дочірнє підприємство і частка материнського підприємства у кожному дочірньому підприємстві;

б) сума внутрішньогрупових операцій та внутрішньогрупового сальдо;

в) сума нереалізованих прибутків та збитків від внутрішньогрупових операцій (крім збитків, які не можуть бути відшкодовані). Згідно з параграфом 15 МСБО 27 та п.п. 12—14 П(С)БО 20 материнське підприємство для складання консолідованої фінансової звітності визначає частку меншості в капіталі та фінансових результатах дочірніх підприємств як добуток відсотка голосів, які не належать материнському підприємству, відповідно до власного капіталу і чистого прибутку (збитків) дочірніх підприємств.

Частка меншості згідно з П(С)БО 20 відображається у консолідованому балансі окремо від зобов'язань і власного капіталу материнського підприємства у вписуваному рядку 385 «Частка меншості». У консолідованому звіті про фінансові результати частка меншості у прибутку (збитках) відображається у вписуваному рядку 215 «Частка меншості» від’ємною величиною у дужках.

Якщо частка меншості у збитках дочірнього підприємства перевищує частку меншості у капіталі дочірнього підприємства, то на суму такого перевищення і розмір наступних збитків, які входять до частки меншості, зменшується частка материнського підприємства у власному капіталі групи підприємств, за винятком тієї частини, щодо якої меншість має зобов'язання і здатна покривати збитки. Якщо пізніше у фінансовій звітності дочірнього підприємства відображається прибуток, то вся сума такого прибутку розподіляється на частку материнського підприємства в рахунок покриття збитків меншості, сума яких відшкодована раніше за рахунок материнського підприємства.

Згідно з параграфом 27 МСБО 27 в разі, якщо збитки, які відносяться до частки меншості у зведеній звітності дочірньої компанії, перевищують частку меншості в її капіталі, то це перевищення та будь-які інші наступні збитки, які відносяться до частки меншості, списуються проти частки більшості, за винятком тих збитків, за якими меншість має зобов'язання і можливість для погашення. Якщо ж пізніше у дочірній компанії буде відображено прибуток, то сума цього прибутку направляється на відновлення суми, вилученої із частки більшості для погашення попередніх збитків. Згідно з параграфом 26 МСБО 27 частка меншості відображається у зведеному балансі окремо від зобов'язань та капіталу материнської компанії та окремо від прибутку групи.

П(С)БО 20 визначає ще три основні моменти щодо складання консолідованої звітності:

1.Порядок розрахунку частки прибутків материнською компанією за наявності у дочірній компанії привілейованих акцій, згідно з яким у разі, якщо дочірнім підприємством випущено привілейовані акції, на яких накопичується сума дивідендів і які перебувають у володінні за межами групи, то материнське підприємство розраховує свою частину прибутку або збитків після коригування на суму дивідендів за привілейованими акціями дочірнього підприємства незалежно від оголошення дивідендів.

2. Порядок відображення у фінансовій звітності (балансі за П(С)БО 2) гудвілу, згідно з яким вартість гудвілу, який виникає при консолідації фінансової звітності материнського підприємства та фінансової звітності дочірніх підприємств, визначається згідно з П(С)БО 19 “Об'єднання підприємств” і відображається в консолідованому балансі у вписуваному рядку 075 “Гудвіл при консолідації”.

Різниця між балансовою та справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань на дату придбання відображається у консолідованій фінансовій звітності у складі витрат ( доходів) протягом періоду корисного використання відповідного активу або терміну погашення зобов’язання.

3. Порядок відображення курсових різниць при перерахунку показників фінансової звітності дочірніх компаній, які працюють за кордоном, згідно з яким курсові різниці, що виникають під час перерахунку показників фінансової звітності дочірніх підприємств, розташованих за межами України, у валюту України, визначаються згідно з П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів” і відображаються в консолідованому балансі у вписуваному рядку 375 “Накопичена курсова різниця”. При цьому негативна курсова різниця наводиться у дужках і вираховується при визначенні підсумку розділу “Власний капітал” бухгалтерського балансу. такі різниці в консолідованому звіті про власний капітал відображаються у додатковій графі «Накопичена курсова різниця».

Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності здійснюється у примітках до консолідованої фінансової звітності, у яких наводиться інформація про:

· перелік дочірніх підприємств з вказівками назви країни реєстрації; місцезнаходження; частки в капіталі; частки в розподілі голосів (у разі її незбігу з часткою в капіталі);

· причини, через які показники фінансової звітності дочірнього підприємства не включені до консолідованої фінансової звітності;

· характер відносин між материнським та дочірнім підприємствами, якщо материнське підприємство не володіє в дочірньому підприємстві (прямо або непрямо) більш як половиною голосів;

· назву дочірніх підприємств, у яких материнському підприємству прямо або непрямо (через дочірні підприємства) належить більше половини голосів, але які з причин відсутності контролю не є дочірнім підприємством;

· вплив придбання чи продажу дочірніх підприємств на фінансовий стан (на дату балансу), фінансові результати звітного періоду та такі самі показники попереднього періоду;

· статті консолідованої фінансової звітності, до яких застосовувалася різна облікова політика.


8769860479060065.html
8769909904947165.html
    PR.RU™