Глава V

2) заборона політичної партії.

У разі припинення державного фінансування статутної діяль­ності політичних партій передбачені заходи не застосовуються.

Політична партія може бути за поданням Міністерства юсти­ції України чи Генерального прокурора України заборонена в су­довому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією Украї­ни та законами України.

Заборона діяльності політичної партії тягне за собою при­пинення діяльності політичної партії, розпуск керівних органів, обласних, міських, районних організацій політичних партій, її первинних осередків та інших структурних утворень, передба­чених статутом партії, припинення членства в політичній пар­тії. В першій інстанції справу про заборону політичної партії роз­глядає Верховний Суд України відповідно до Закону України «Про політичні партії в Україні»1.

Політичні партії припиняютьсвою діяльність шляхом ре­організації чи ліквідації (саморозпуску) або в разі заборони її діяльності чи анулювання реєстраційного свідоцтва в порядку, встановленому законами України.

Якщо протягом шести місяців з дня реєстрації політична пар­тія не забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановле­ному Законом України «Про політичні партії в Україні», своїх об­ласних, міських, районних організацій у більшості областей Украї­ни, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим, а також у разі виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєст­рацію документах, невисування політичною партією своїх канди­датів по виборах Президента України та виборах народних депу­татів України протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до Верховного Суду України з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підста­ви для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.

1 Хоча відповідно до ч. З ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва по­літичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрис­дикція якого поширюється на М. Київ.


8770202795547563.html
8770261121123448.html
    PR.RU™