ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Кафедра економіки АПК

КУРСОВА РОБОТА

з економіки підприємства на тему:

”Шляхи зростання економічної ефективності використання основних виробничих фондів в ПСП ”Україна” Попільнянського району

Житомирської області”

Виконав:студент 3 курсу 1 групи

факультету аграрного менеджменту

спеціальності 6.050100 ”Економіка підприємства”

Поліщук Сергій Іванович

Науковий керівник:

доцент Сидоренко Олександр Васильович

Житомир – 2007


Додаток 2

Структура товарної продукції в (назва господарства)

Вид продукції 200_р. 200_р. 200_р. В середньому за 3 роки
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн.. %
Зерно
Цукрові буряки
Льон-довгунець
Картопля
Овочі
Інша продукція рослинництва
Разом по рослинництву
Молоко
М’ясо ВРХ
М’ясо свиней
Продукція птахівництва
Продукція вівчарства
Інша продукція тваринництва
Разом по тваринництву
Промислова продукція, всього
Реалізація іншої продукції робіт та послуг
Реалізація товарів
Всього по підприємству 100,0 100,0 100,0 100,0

Додаток 3Склад і структура асортименту продукції (назва промислового підприємства)

Вид продукції 200_р. 200_р. 200_р. Зміна показника
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Продуктова група А
Продуктова група Б
Продуктова група В
Продуктова група С
.............................
Разом 100,0 100,0 100,0


Додаток 4

Склад і структура земельних угідь в (назва господарства)

Вид угідь 200_р. 200_р. 200_р. Зміна показника.
га % га % га %
Загальна земельна площа 100,0 100,0 100,0
Всього сільськогосподарських угідь, з них
- рілля
- сіножаті
- пасовища
- багаторічні насадження
Площа лісу
Ставки і водоймища
Інші угіддя
Площа ріллі в короткостроковому користуванні господарств
Наявність осушених земель

Додаток 5

Склад і структура посівних площ в (назва господарства)

Культури 200_р. 200_р. 200_р. Зміна показника
га % га % га %
Зернові і зернобобові, всього, в т.ч.:
- озимі
- ярі
- зернобобові
Кукурудза на зерно
Цукрові буряки
Льон-довгунець
Картопля
Овочі
.............................
Кормові культури, всього, в. т. ч.:
- кормові коренеплоди
- багаторічні трави
- однорічні трави
- кукурудза на силос і зелений корм
- інші силосні
Всього посівів 100,0 100,0 100,0

8770773379787823.html
8770833754662195.html
    PR.RU™