ТЕМА 1. Предмет, завдання та історія розвитку біохімії. Хімічний склад організму. Будова клітини.

Визначення біохімії як науки про хімічний склад живого організму та перетворювання речовин у ньому, сформулювати поняття про обмін речовин. Взаємозв’язок організму з навколишнім середовищем. Проблема охорони чистоти зовнішнього та внутрішнього середовища. Значення біохімії у розвитку господарства, харчової промисловості, ресторанного господарства. Стисла характеристика особливостей живої матерії, обміну речовин як єдності процесів асиміляції та дисиміляції.

Рекомендована література

Л – 1 с. 3 – 24

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Вказати роль вітчизняних учених у розвитку біохімії.

Навести відомості, що до хімічного складу організму, джерел пластичних та енергетичних речовин, що надходять із зовнішнього середовища, шляхи їх трансформації у такі сполуки, які можуть засвоюватися організмом. Надати характеристику клітини, як основної структурної організації організмів.

Охарактеризувати молекулярні компоненти клітини – неорганічні (вода, мінеральні солі) та органічні (білки, вуглеводі, нуклеїнові кислоти, ліпіди, біологічно активні речовини), їхні значення в явищах життя та в харчуванні.

Навести принципові відмінності макромолекул від малих молекул (гнучкість, пухлість, індивідуальність, мінливість).

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Предмет біохімії. Роль біохімії в розвитку виробництва продуктів харчування.

2. Роль вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку біохімії. Значення біохімії для засвоєння профільних дисциплін (мікробіологія, товарознавство, технологія, фізіологія харчування, гігієна та санітарія).

3. Клітина як основна структурна та функціональна одиниця живих організмів. Будова та функції найважливіших структур клітини.

4. Молекулярні компоненти клітини (вода, мінеральні іони, білки, вуглеводи, нуклеїнові кислоти, ліпіди та ін.), їх роль у процесах життєдіяльності.


8774770009958401.html
8774836229401789.html
    PR.RU™